• بازرسی به دلیل شناسایی نیروهای مولد و کارگران
• بازرسی دفاتر قانونی

حسابرسی دفاتر قانونی
منظور از حسابرسی دفاتر قانونی شناسایی هزینه های مربوط به کار است.
در صورتی که به سایر هزینه ها کاری ندارد.
درنتیجه در بازرسی از دفاتر قانونی بررسی دفاتر و اسناد و مدارک صورت می گیرد.
در نتیجه

مواردی که شامل حسابرسی بیمه ای می شوند
از جمله مواردی که شامل حسابرسی تمامی مبالغی که به منظور حقوق و دستمزد و مزایای قانونی به کارگران تعلق دارد.
هزینه هایی که به پیمانکاران پرداخت می شود.
علاوه بر آن مفاصا حسابی که از تامین اجتماعی دریافت نشده است.
هر مبلغی که به افراد حقیقی و حقوقی به عنوان حق الزحمه پرداخت می شود.
نکته ای که در اینجا وارد بحث نمی شویم این است که مواردی وجود دارد که حق بیمه به آنها تعلق نمی گیرد