مدارک مورد نیاز برای عضویت افراد حقوقی

ارائه 2 قطعه عکس رنگی پرسنلی

ارائه و در دست داشتن شناسه ملی شرکت

ارائه گواهی نشان دهنده شماره ثبتی شرکت در اداره اموز ثبت شرکت ها

ارائه کپی برابر اصل که باید کاملا خوانا باشد و جوهر پخشی ندارد.

ارائه مدرک نشان دهنده از تاسیس شرکت و تاریخ تاسیس شرکت

اصل و کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت آخرین تغییرات هیئت مدیره، تغییر آدرس، تغییر سهام

اصل و کپی تقاضانامه و اساسنامه شرکت

گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

پلمپ دفاتر مربوط به همان سال

سند رسمی یا اجاره نامه دارای کد رهگیری