پلمپ دفاتر قانونی

آیا نمی خواهید از هم اکنون نسبت به پلمپ دفاتر قانونی جهت عملکرد ۱۳۹۹/ منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۹ اقدام نمایید

باید بدانیم کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی که در گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م قرار می گیرند مکلف به تهیه و پلمپ دفاتر قانونی موصوع قانون تجارت خواهند بود .

به یاد داشته باشیم آخرین مهلت مقرر در این خصوص جهت پلمپ دفاتر سال مالی ۱۳۹۹ ، تا پایان اسفند سال جاری ( ۲۹/ ۱۲/ ۹۸ ) می باشد .