ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی در شهریار

ثبت شرکت تعاونی در شهریار به وجود آوردن و ثبت شرکت تعاونی در شهریار به وسیله ی عده‌ای که دارای شرایط قید شده در اساسنامه است، تشکیل می شود. حداکثر اعضا ۷ نفر می باشند. شرکت به وسیله ی قوانین و مقررات وضع شده در وزارت تعاون تنظیم می گردد. در این م ...