ثبت اختراع در رباط کریم

ثبت اختراع در رباط کریم

در صورتی که یک ایده و یا محصولی که تاکنون توسط شخصی دیگر به بازار ارائه نشده را با توجه به فن آوری روز در ذهن دارید یا آن را به صورت فیزیکی به شکل یک وسیله کارا تولید کردید باید اقدامات مربوط به ثبت اختراع را در اداره مالکیت فکری کشور انجام شود. شرا ...

ثبت اختراع در صفادشت

ثبت اختراع در صفادشت

در صورتی که یک ایده و یا محصولی که تاکنون توسط شخصی دیگر به بازار ارائه نشده را با توجه به فن آوری روز در ذهن دارید یا آن را به صورت فیزیکی به شکل یک وسیله کارا تولید کردید باید اقدامات مربوط به ثبت اختراع را در اداره مالکیت فکری کشور انجام شود. شرا ...

ثبت اختراع در شهرقدس

ثبت اختراع در شهرقدس

در صورتی که یک ایده و یا محصولی که تاکنون توسط شخصی دیگر به بازار ارائه نشده را با توجه به فن آوری روز در ذهن دارید یا آن را به صورت فیزیکی به شکل یک وسیله کارا تولید کردید باید اقدامات مربوط به ثبت اختراع را در اداره مالکیت فکری کشور انجام شود. شرا ...

ثبت اختراع در اندیشه

ثبت اختراع در اندیشه

در صورتی که یک ایده و یا محصولی که تاکنون توسط شخصی دیگر به بازار ارائه نشده را با توجه به فن آوری روز در ذهن دارید یا آن را به صورت فیزیکی به شکل یک وسیله کارا تولید کردید باید اقدامات مربوط به ثبت اختراع را در اداره مالکیت فکری کشور انجام شود. شرا ...

ثبت اختراع در شهریار

ثبت اختراع در شهریار

در صورتی که یک ایده و یا محصولی که تاکنون توسط شخصی دیگر به بازار ارائه نشده را با توجه به فن آوری روز در ذهن دارید یا آن را به صورت فیزیکی به شکل یک وسیله کارا تولید کردید باید اقدامات مربوط به ثبت اختراع را در اداره مالکیت فکری کشور انجام شود. شرا ...