چه کسانی ممنوع الخروج هستند

۵ گروه که برای خارج شدن از مرزهای کشور با مشکل روبرو شده و ممنوع الخروج تلقی می شوند .