مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی:

1-تصویر جواز کسب

2-تصویر شناسنامه و کارت ملی

3-تصویر آخرین قبض تلفن

4-تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی

5-تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی

6-ثبت نام اینترنتی

7-اظهارنامه ارزش افزوده

8-برگ قطعی /تشخیص حوزه مالیاتی مشاغل