مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقوقی:

1-تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی

2-تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

3-تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

4-تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی

5-تصویر پروانه /مجوز فعالیت

6-تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی

7-ثبت نام اینترنتی

8-اظهارنامه ارزش افزوده

9-کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

10-کپی اساسنامه

11-کپی برگ تشخیص/قطی/اظهارنامه عملکرد