مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات اشخاص حقوقی:

1-نامه شرکت در سربرگ و با مهر و امضای مدیر عامل مبنی بر اعلام موضوع دقیق فعالیت حال حاضر شرکت ،تاریخ شروع به کار و تعهد عدم مشمولیت در فراخوان های  پیشین

2-تصویر شماره اقتصادی

3-تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی

4-تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی(در صورت وجود )

5-تصویر آخرین قبض برق محل فعالیت

6-تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی و حقیقی

7-تصویر پروانه بهره برداری /مجوز فعالیت

8-تصویر گواهی یا وکالتنامه نماینده قانونی

9-تصویر شناسنامه و کارت شناسائی ملی مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره

10-کد پستی ده رقمی محل فعالیت

11-تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

12-تصویر اوراق قطعی مالیات بر عملکرد سال های قبل