مالیات بر خانه‌های خالی دشوارترین نوع مالیات ستانی است

???? رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی با بیان این که مالیات بر خانه های خالی دشوارترین نوع مالیات ستانی است گفت: این سیستم در خیلی از کشورهای اروپایی مطرح و اجرا شده اما نهایتاً به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.

???? زمانی راه اندازی سامانه را تا حدودی بر کنترل وضعیت مسکن موثر خواند و گفت: تشخیص دقیق انگیزه افراد برای خالی ماندن مسکن آنها در کوتاه مدت کار دشواری است اما اگر اطلاعات دقیقی داشته باشیم قطعاً می توان کارهای موثری انجام داد.

???? رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات بر خانه های خالی سخت ترین فرآیند اجرایی را دارد عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل این سامانه است.

???? زمانی در پایان مطلب، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را منوط به دو روش تکمیل سامانه املاک و اسکان و یا ورود مستقل سازمان امور مالیاتی به این حوزه دانست.