??خلاصه ️دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل

 

?ببدینوسیله اشخاص حقیقی که در گروه سوم ماده 95 ق،م،م قرار می گیرند و درآمد(فروش) آنها در سال 1395 کمتر از 1،560،000،000ریال است،  در صورت قبول پرداخت 8درصد مالیات بیشتر نسبت به سال قبل از ارایه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف هستند.

?اشخاص فوق که سال قبل معاف بوده اند نیز میتوانند بدون پرداخت مالیات از شرایط فوق استفاده کنند.

?شایان ذکر است در صورتیکه مالیات سال قبل با احتساب کسر، هزینه های ماده 137 ق،م،م (هزینه های درمانی) و کمک های ماده 172ق،م،م و همچنین شرایط ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه قطعی شده باشد، افزایش 8درصد باید به مأخذ بدون هزینه های فوق محاسبه گردد.

 ?بر اساس این بخشنامه چنانچه مالیات سال1394 مودیان مزبور قطعی نشده و در فرایند دادرسی مالیاتی  باشد ، امکان استفاده از شرایط مالیات مقطوع بخشنامه فوق نمی باشد.

?شرط برخورداری از مفاد این دستورالعمل (عدم تنظیم و ارسال اظهارنامه) منوط به اعلام قبولی این دستورالعمل به شکل الکترونیکی و در نرم افزار مربوطه می باشد.