عضو انجمن مدیریت ایران
عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن مهندسی مالی ایران
عضو انجمن مدیریت مالی ایران