خدمات موسسه حسابداری پارس حساب شامل:

1-خدمات حسابداری،حسابرسی و مالیاتی

2-مشاوره و پیگیری پرونده بدهی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده و شرکت در کمیسیون های مالیاتی و دفاع از پرونده مالیاتی تا اخذ مفاصا حساب

3-طراحی و استقرار سیستم های حسابداری

4-تهیه صورت های مالی و گزارشات مدیریتی

5-تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد سالانه اشخاص و شرکت ها

6-تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده ،گزارش خرید و فروش فصلی (ماده 169 مکرر) ،تهیه لیست مالیات بر حقوق و مالیات تکلیفی و …

7-پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی و دریافت مفاصا حساب بیمه جهت پروژه های پیمانکاری ،مشاوره و پیگیری پرونده بدهی بیمه و کاهش جرائم

8-اعزام حسابدار تمام وقت و پاره وقت با نظارت و پشتیبانی مستمر مدیران مالی مجرب

9-تشکیل پرونده مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده)،دریافت کد اقتصادی ،تحریر دفاتر قانونی ،تنظیم و ارسال لیست بیمه ماهانه پرسنل

10-مشاوره و استقرار نرم افزار های یکپارچه مالی و صنعتی

اهداف شرکت حسابداری پارس حساب

پایان استرس مدیران

پایان پرداخت جرایم مالیاتی

افزایش بهره وری و استفاده بهینه از اطلاعات مالی

مزایای همکاری با شرکت حسابداری پارس حساب

برخورداری از تشویقات و معافیت ها و بخشودگی مالیاتی

ارائه لوایح دفاعیه مناسب و صحیح برای مودیان

عدم حضور مودی در اداره دارایی

کاهش هزینه های مالیاتی مودیان