تکالیف مالیاتی را در 《موعد مناسب》 انجام دهیم

???? تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد حقیقی تا پایان خرداد هرسال
???? تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی منتهی به پایان هر سال مالیاتی / مالی تا ۴ ماه پس از ان
???? تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، ۱۵ روز پس از پایان دوره
???? ارسال فهرست معاملات ، یک ماه و نیم پس از پایان فصل
????تسلیم فهرست حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد