تکالیف قانونی شرکتها

اشخاص حقوقی؛ پس از تاسیس مکلفند نسبت به ؛

????دریافت دفترچه ثبت نام از اداره مالیاتی مربوطه
????تشکیل پرونده
????پرداخت حق تمبر
????و مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی و ثبت نام الکترونیکی جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند.

???? پس از تکمیل مراحل ثبت نام ، مودیان می توانند نسبت به انجام تکالیف مالیاتی اقدام نمایند .

◾️ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل
◾️تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد
◾️تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
◾️ارسال فهرست معاملات
◾️ارسال الکترونیکی لیست حقوق

????از جمله تکالیف مهم شخص حقوقی می باشد.