تعویق زمان جلسه رسیدگی هیات

بنا به درخواست کتبی مودی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه ، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود و در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیرکل مربوطه خواهد بود .