بررسی حسابهای بانکی توسط اداره مالیات

 

به موجب حکم جز ( ۲ ) بند ( ح ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، کلیه بانکها موظف شده اند که اطلاعات حسابهای بانکی و ریز تراکنش های هر حساب که متعلق به مودیان مالیاتی است را حسب استعلام سازمان در اختیار این سازمان قرار دهند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بابت درآمد های خود و دارایی های خود مشمول مالیاتهای موضوع فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم هستند. در نتیجه صاحبان حسابهای بانکی می توانند بالقوه مودی مالیاتی باشند.

یقیناً با توجه به این حکم قانونی هست که سازمان امور مالیاتی ، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان نسبت به اعتبارسنجی اظهارنامه های مالیاتی آنان اقدام خواهد کرد .