بخشودگی جرائم مالیاتی

 

آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ تا پایان سالجاری به قطعیت می رسد در صورتی که اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند ، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم قابل بخشش بوده و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه ۴۱ – ۸/ ۵/ ۹۸ از بخشودگی جرائم استفاده نمایند .

 در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری ، جرائم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود .

 ضمناً مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها تا پایان شهریور ۹۸ صادر و ابلاغ گردیده ، چنانچه تا پایان سال نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننمایند ، به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرائم آنان قابل بخشش نخواهد بود

بیشتر بخوانید : دریافت مدرک اسکالپ