زمان رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی عملکرد

برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

یعنی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۷ اشخاص حقیقی که موعد مقرر تسلیم آن تا ۳۱ خرداد ۹۸ می باشد بایستی تا ۳۱/ خرداد / ۱۳۹۹ رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا پایان شهریور ( ۳۱/ ۶/ ۹۹ ) ابلاغ گردد .

توجه داشته باشیم رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۹۷ تقریباً از شهریور امسال آغاز و همچنان ادامه دارد . پرونده های که رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات شده برای مودی پیامکی با مضمون اینکه برگ ارزیابی شما صادر شده است ارسال می شود . در اینصورت مودی می تواند جهت دریافت برگ مالیاتی خود به اداره امور مالیاتی که آنجا پرونده تشکیل داده مراجعه نماید.